Tủ ATS

Thông tin chi tiết
  • Tủ chuyển nguồn tự động (tủ ATS – Automatic Transfer Switches) có tác dụng tự động chuyển đổi giữa nguồn chính và nguồn dự phòng. Nguồn chính thường là nguồn điện lưới, nguồn dự phòng thường là máy phát điện. Khi nguồn chính bị mất hoặc gặp sự cố tủ ATS sẽ tự động chuyển sang nguồn dự phòng và khi nguồn chính phục hồi bộ ATS sẽ tự động chuyển ngược lại.
  • Tủ ATS thường được sử dụng trong hệ thống điện của khu dân cư, khu công nông nghiệp, ứng dụng thương mại ánh sáng, các nhu cầu điện ưu tiên cho dịch vụ y tế, tài chính và các trang thiết bị của trung tâm dữ liệu,…