ATE.,Jsc tổ chức nghỉ mát cho CBCNV

ATE.,Jsc tổ chức nghỉ mát cho CBCNV.