ATE.,Jsc thăm và làm việc tại VP Đài PT-TH tỉnh Hà Giang