ATE.,Jsc cùng đoàn hoạt động từ thiện "TRỞ VỀ NẬM BAN"